Pedagogika montessori

Vrtec izvaja celodnevni program po načelih pedagogike montessori. Vzgojna metoda montessori temelji na opazovanjih in odkritjih dr. Marije Montessori. Po mnogih urah opazovanja otrok je zanje pripravila dejavnosti, ki so v pomoč razvoju vsakega posameznega otroka. Ugotovila je, da če so otroci v skrbno pripravljenem okolju, potem v njem delajo z vedno večjo zbranostjo in notranjim nadzorom (samokontrolo). Razvojne pripomočke, ki jih imenujemo »materiali«, je oblikovala in se še danes oblikujejo tako, da pomagajo razumskemu razvoju, razvoju zbranosti, koordinacije, samostojnosti, socializacije in občutka za red. Okolje otroku omogoča, da razvija občutek za druge na naraven in neprisiljen način.

Spodbujanje samodiscipline, samospoznavanja in samostojnosti

Spodbujanje navdušenja za učenje

Spodbujanje spoštovanja do sebe, soljudi in okolja

Vzgoja za mir

Če imajo otroci dobro izkušnjo sobivanja z drugimi, če znajo sami kaj prispevati k srečnejšemu bivanju v skupnosti, potem bodo pripravljeni dati svoj pozitivni prispevek v svet – miru.

Osnovne informacije o programu

Program vrtca montessori je namenjen vsem otrokom v predšolskem obdobju. Otroci so razporejeni v starostno heterogene oddelke. V vsaki hiši sta dve skupini otrok, ena prvega in ena drugega starostnega obdobja, v katere po hišah skupaj lahko sprejmemo 33 otrok (Oranžna hiša) oz. 38 otrok (Rumena in Zelena hiša). Vzgojitelji in pomočniki imajo izobrazbo po posebnih pedagoških načelih.

Ministrstvo za šolstvo in šport je izdalo odločbo, da vrtec izpolnjuje pogoje za sofinanciranje programa za predšolske programe iz javnih sredstev (občina prispeva 85% delež tega, kar bi prispevala za program določenega otroka v javnem vrtcu občine stalnega bivališča). Vse enote so vpisane v Razvid vrtcev pod zaporedno številko 140.

Rumena hiša 

Zasebni vrtec rumena hiša otrok Dravlje

Sojerjeva 9, Ljubljana (od leta 2008)

Oranžna hiša 

Zasebni vrtec oranžna hiša otrok Dravlje

Bravničarjeva 8, Ljubljana (od leta 2012)

Zelena hiša

Zasebni vrtec zelena hiša otrok Podutik

Ulica Ferda Kozaka 49, Ljubljana (od leta 2018)

Razširjen program

Tako v 1-3 kot 3-6 skupinah imamo tuja jezika angleščino in španščino. V skupinah 3-6 izvajamo tudi glasbeno uvajanje z glasbenimi pedagogi ter enkrat tedensko šport z učiteljem športa iz naše OŠ.

Ob temeljnem Programu vrtca montessori, ki ga želimo izvajati v čimbolj avtentični obliki, izvajamo program na temelju krščanskih vrednot. Vrtec ni cerkven, vendar je življenje v njem podobno kakor v katoliški družini. Posebno mesto imajo vrednote medsebojnega spoštovanja, pomoči, odgovornosti, solidarnosti med otroci in vzgoje otrok, da prispevajo po svojih močeh k skupnosti, k dobremu bivanju za vse. Navzven se ti vidiki kažejo v izboru pesmi, knjig, skupnemu začetku pri kosilih bodisi s pesmijo ali molitvijo. Program vključuje tudi praznovanje katoliških praznikov in običajev ter 1x tedensko katehezo Dobrega pastirja v skupinah 3-6.

Odnos do otroka

Otroke moramo spoštovati kot drugačne od odraslih in kot posameznike, ki se med seboj razlikujejo. Otrok ima nenavadno občutljivost in duševne zmožnosti za učenje iz okolice, ki so drugačne od odraslega tako po kakovosti, kakor po kapaciteti. Prvih šest let je najbolj pomembnih za razvoj. Nezavedno učenje se postopoma spreminja v zavedno. Otrok ima globoko ljubezen in potrebo po smiselnem delu. Vendar otroci ne delajo tako kot odrasli zato, da bi delo zaključili ali zaradi dobička, marveč zaradi dejavnosti same. In ta dejavnost je tista, s katero doseže zanj najbolj pomemben cilj: razvoj samega sebe – svojih duhovnih, duševnih in telesnih zmožnosti.

Vloga vzgojitelja

Vzgojitelj dobro pozna otroka (ga opazuje), spoštuje stopnjo njegovega razvoja in je posrednik med pripravljenim okoljem in otrokom. Zato dela z njim predvsem individualno ali po potrebi v majhni skupini. Otrok, ki živi znotraj okolja montessori, je dobro pripravljen za kasnejši razvoj intelektualnih zmožnosti. Otrok se je v pripravljenem okolju naučil sam delati. Tu mu je sobivanje z drugimi otroki v veselje. Marija Montessori je spoznala, da je samomotivacija otroka edini verodostojen impulz za učenje. Otroci sami v sebi so nagnjeni k učenju. Vzgojiteljica pripravi okolje, usmerja dejavnost, spodbuja otroke, vendar pa je otrok tisti, ki se uči, ki je s pomočjo dejavnosti same motiviran, da vztraja v določeni dejavnosti. Če se je otrok v okolju montessori pripravljen učiti in vzgajati, je to zato, ker je pridobil »notranjo disciplino« – tako s pomočjo zunanjega kakor tudi notranjega reda. To je jedro vzgojne filozofije montessori. Vzorci koncentracije, vztrajnosti, vestnosti, temeljitosti, ki jih utemeljimo v zgodnjem otroštvu, pripomorejo k temu, da bo otrok samozavesten, sposoben učenec v kasnejših letih. Marija Montessori je uvedla otroke v veselje do učenja v zgodnjih letih in zagotovila okvir, v katerem gresta intelektualna in socialna disciplina z roko v roki.

Pripravljeno okolje v sobi montessori

Soba je razdeljena na različna področja: vsakdanje življenje, zaznavanje, matematiko, jezik, umetnost (likovna, glasbena), znanost (biologija, kemija, fizika, geografija, zgodovina) in motorika. Pristop montessori je predvsem učenje za življenje. Otrok dela v ozračju spoštovanja, svobode in odgovornosti. Pristop v polnosti vključuje samomotivacijo, samodisciplino, samospoznavanje – izjemno sposobnost otrok, da sami razvijajo svoje lastne zmožnosti, samostojnost, sistematičen pristop do reševanja težav, pridobivanja znanja in veščin ter omogoča veselje do učenja.

Celoten program

Program vrtca montessori na Montessori inštitutu je napisala Melita Kordeš Demšar. Celoten Program vrtca montessori, ki smo ga pripravili v naši ustanovi, najdete tudi na spletni strani ministrstva. Več vrtcem montessori smo dali soglasje, da lahko izvajajo naš Program vrtca montessori. A vse te ustanove so zasebne in se odločijo kaj od zgoraj naštetega bodo vključevale.

© Vse pravice pridržane - Montessori inštitut